Ugrás a fő tartalomra

A kampány feltételei és általános kuponfeltételek

Az “ABOUT YOU 5 FREE” versenyben való részvételi feltételek

1. Szervező

Az "ABOUT YOU 5 FREE" verseny szervezője az ABOUT YOU SE & Co. KG, amelyet az ABOUT YOU Verwaltungs SE képvisel, amelyet Tarek Müller, Hannes Wiese és Sebastian Betz, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Németország (a továbbiakban: "ABOUT YOU" és/vagy "szervező" és/vagy "mi") képvisel.

2. Részvétel

A versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött, a Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Romániában vagy Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személy. Ez alól kivételt képeznek az ABOUT YOU csoport alkalmazottai, az együttműködő partnerek és a verseny megvalósításában részt vevő harmadik fél vállalatok, valamint ezek családtagjai és háztartási tagjai. A nyereményjátékban való részvétel feltétele az ABOUT YOU-nál a promóciós időszakban leadott érvényes megrendelés.

3. Az egész ennyire egyszerű!

A részvétel érdekében az alábbiakat kell tenned:

- Rendelj a promóciós időszakon belül.
- Iratkozz fel hírlevelünkre; a részvételhez érvényes hírlevél feliratkozás szükséges.
- Regisztrálj a versenyre a regisztrációs e-mail kézhezvételétől számított 7 napon belül.
- Ha nyersz, e-mailben értesítést kapsz a nyereményedről, és 10 napon belül átveheted a nyereményedet.

A nyereményjátékra a kampányidőszakban (2024.04.30-tól 2024.05.05-ig) a webshopjainkon vagy alkalmazásainkon keresztül leadott minden egyes megrendeléssel regisztrálhatsz Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Romániában vagy Magyarországon. A versenyre való regisztráció a regisztrációs e-mailben található linken keresztül történik. A promóciós időszakon belüli sikeres megrendelést és a sikeres hírlevélre való feliratkozást követően a következő naptári nap folyamán egy regisztrációs e-mailt küldünk a versenyre való regisztrációhoz szükséges linkkel. A regisztrációs e-mail kézhezvételét követően 7 napon belül kell regisztrálnod a versenyre.

4. Részvételi határidő, a lehetséges részvételek száma

A verseny 2024.04.30., 09:00-tól 2024.05.05., 23:59-ig tart. A bármilyen okból késve érkező nevezéseket nem vesszük figyelembe. A versenyben való részvétel lehetősége minden, a promóciós időszak alatt leadott megrendelésre vonatkozik.

5. Nyeremények, sorsolás (sorsolásos döntés) és értesítés

A következő nyereményt sorsoljuk ki az összes jogosult megrendelés között (2. és 3. pont):

Minden 5. rendelés értéke. A nyertesek a megrendelésük tényleges, a megrendeléskor kifizetett vételárát kapják pénzjutalomként. A promóciós időszak alatt leadott, de teljes egészében visszaküldött megrendelések nem számítanak jogosult megrendelésnek. A részben visszaküldött megrendelések jogosult megrendeléseknek számítanak; a visszaküldött termékek értéke nyeremény esetén levonásra kerül a megrendelés értékéből.

A nyerteseket 2024. szeptember elején e-mailben értesítjük az ügyfélfiókban tárolt e-mail címen keresztül. Amennyiben a nyertes a nyereményét a nyereményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem veszi át, a nyereményre való igénye elvész.

6. A vételár visszatérítése (A nyeremény átadása)

A nyereményt banki átutalással történik a nyertes által megadott számlára. Az átutalás a megrendelés pénznemében történik. Az átutaláshoz a nyertesnek meg kell adnia a teljes nevét és banki adatait. Ellenkező esetben a nyeremény átadása nem lehetséges. A megadott adatokat kizárólag a nyeremény átadásához használjuk fel, és ezt követően semmilyen más versenycélra nem használjuk fel. Ez nem érinti a szervező azon kötelezettségét, hogy az adatokat a vonatkozó kereskedelmi és/vagy adózási előírásoknak megfelelően megőrizze. A nyeremény beváltásával/felhasználásával kapcsolatban felmerülő költségeket a nyeremény nem fedezi. Az adózási kérdésekért kizárólag és egyedül a nyertes felelős.

7. Készpénzben történő kifizetés/csere/átruházás

A nyeremény cseréje és/vagy átruházása, illetve készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A verseny befejezése

A szervezőnek jogában áll a versenyidőszakot bármikor megváltoztatni vagy a versenyt előzetes értesítés nélkül megszüntetni, pl. ha a szervező rendszereinek működését a szervezőtől független technikai vagy egyéb okokból korlátozni kell, vagy ha felmerül a gyanú, hogy valamely résztvevő megpróbálja befolyásolni a verseny eredményét.

9. Kizárás a részvételből

Az automatizált folyamatok vagy egyéb manipulációk, illetve ilyen kísérletek (akár harmadik fél által) útján történő részvétel nem megengedett, ahogyan a részvételi feltételek megsértése vagy az erre irányuló kísérlet sem. A fent említett esetekben, vagy például ezek gyanúja esetén a szervezőnek jogában áll a résztvevőket kizárni a versenyből, és utólag visszautasítani vagy visszavonni a nyereményt.

10. Felelősség

A szervező nem vállal felelősséget a résztvevőknek a részvételükből eredő közvetlen, közvetett, különleges veszteségeiért és/vagy káraiért, amelyek a kommunikációs vagy elektromos vezetékek meghibásodásával, a mobilszolgáltatók hibáival, a káros szoftverek hatásaival, harmadik felek jogosulatlan hozzáférésre és/vagy a szervező szoftverének és/vagy hardverének letiltására irányuló tisztességtelen cselekedeteivel, valamint vis maior körülményekkel kapcsolatosak. Ilyen esetekben a szervező nem köteles megtéríteni a résztvevőknél felmerült veszteségeket. A szervező felel a résztvevővel szemben az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő, vétkesen okozott károkért, a szervező, a szervező törvényes képviselői vagy megbízottjai által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért, valamint a résztvevőnek adott szavatosság megszegéséből eredő károkért a törvényi rendelkezések szerint korlátlanul.

Minden egyéb tekintetben a szervező csak azon kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért felel, amelyek teljesítése a kampány megfelelő lebonyolításának előfeltétele, és amelyek teljesítésére a résztvevő rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek), és ez a szerződésben jellemző, előrelátható kárra korlátozódik. A fent említett felelősségkorlátozás értelemszerűen vonatkozik a szervező törvényes képviselőinek és teljesítési segítőinek személyes felelősségére is.

11. Adatvédelem

A szervező a résztvevők közölt adatait a német és az európai adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően használja fel.

Az Ön jogai A nekünk adott hozzájárulás visszavonásához való jogon kívül a következő további jogok is megilletik Önt, amennyiben a vonatkozó jogi követelmények teljesülnek: az általunk tárolt személyes adatairól való tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk); a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a helyes adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk); az Ön általunk tárolt adatainak törléséhez való jog (GDPR 17. cikk), amennyiben nem kell betartani a jogi vagy szerződéses megőrzési határidőket vagy egyéb jogi kötelezettségeket vagy további tároláshoz való jogokat; az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk), amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de Ön elutasítja annak törlését; az adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke alapján; az adatok hordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint, azaz az általunk tárolt kiválasztott adatok közös, géppel olvasható formátumban történő továbbításához való jog, vagy egy másik felelős félhez való továbbítás kérése. a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Főszabály szerint a szokásos lakóhelye vagy munkahelye szerinti felügyeleti hatósághoz vagy a vállalatunk székhelyéhez fordulhat.

Az adatok felhasználásáról és az Ön jogairól további információkat az adatvédelmi szabályzatunkban talál a https://www.aboutyou.hu/adatvedelem oldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adatainak letiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a továbbiakban nem tud részt venni a kampányban.

12. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával kizárólag a német jog alkalmazandó. A fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező rendelkezései érintetlenül maradnak. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy ellentétesek a jogszabályi rendelkezésekkel, ez nem érinti a többi rendelkezést. Ebben az esetben a jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. Ugyanez vonatkozik a szerződési hiányosságok bezárására is. A jogorvoslat kizárt.

Kiadás dátuma: 2024.április

Az „ABOUT YOU Moments“ versenyben való részvételi feltételek

1. Szervező

Az "ABOUT YOU Moments" verseny szervezője az ABOUT YOU SE & Co. KG, amelyet az ABOUT YOU Verwaltungs SE képvisel, amelyet Tarek Müller, Hannes Wiese és Sebastian Betz, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Németország (a továbbiakban: "ABOUT YOU" és/vagy "szervező" és/vagy "mi") képvisel.

2. Részvétel

A versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött személy, aki Németországban, Ausztriában, Svájcban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon, Lengyelországban és Lengyelországban rendelkezik lakóhellyel. Ez alól kivételt képeznek az ABOUT YOU alkalmazottai, annak együttműködő partnerei és a verseny lebonyolításában részt vevő harmadik fél cégek alkalmazottai, valamint az ő családtagjaik és háztartásuk tagjai. A versenyben való részvétel feltétele az ABOUT YOU-nál a kampányidőszakban leadott érvényes megrendelés. Egy ingyenes részvételhez postai levelezőlapot is küldhet az ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstr. 10, 20095 Hamburg, Németország címre, a kereszt- és vezetéknév, telefonszám, cím és a kiválasztott ABOUT YOU pillanat nevének feltüntetésével, a promóciós időszakon belüli dátummal lebélyegezve.

3. Az egész ennyire egyszerű!

- Rendelj a promóciós időszakon belül.
- Iratkozz fel hírlevelünkre; a részvételhez érvényes hírlevél feliratkozás szükséges.
- Ezután regisztrálj a versenyre 7 napon belül, és válaszd ki a kívánt AY pillanatot.
- Ha nyersz, e-mailben értesítést kapsz a nyereményről, és 10 napon belül átveheted a nyereményedet.

A kampányidőszakban (2024.04.22-től 2024.04.25-ig) Németországban, Ausztriában, Svájcban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon vagy Lengyelországban található webshopjainkon vagy alkalmazásainkon keresztül leadott minden megrendeléssel részt vehetsz a versenyben, feltéve, hogy regisztrálsz a versenyre. A vissza nem küldött termékek rendelési értékének minden egyes eurója (~395,09 Ft) után egy nyerési esélyt kapsz. A nyerési esély meghatározásakor csak a megrendelt, és a vásárlónál maradó termékek értékét vesszük figyelembe.

Például:
1. példa: ~ 3.950,9 Ft rendelés = 10 nyerési esély (10x ~395,09 Ft)
2. példa: ~ 3.950,9 Ft rendelés; teljes visszaküldés = 0 nyerési esély
3. példa: ~ 3.950,9 Ft rendelés; 2.765,63 Ft értékű részleges visszaküldés = 3 nyerési esély (3x ~395,09 Ft)

Miután megkaptad a regisztrációs e-mailt, 7 napon belül regisztrálnod kell a versenyre, és ki kell választanod azt az AY pillanatot, amelyet szeretnél megnyerni. Megrendelésenként egy AY pillanatot választhatsz. Ezt utólag nem lehet módosítani vagy megváltoztatni.

4. Részvételi határidő, a lehetséges részvételek száma

A verseny 2024.04.22. 09:00 órától 2024.04.25. 23:59 óráig tart. Az elkésett nevezéseket - függetlenül az okoktól - nem vesszük figyelembe. A részvétel a promóciós időszak alatt leadott minden egyes megrendelésre érvényes.

5. Nyeremények, sorsolás és értesítés

A résztvevők között a következő nyereményeket sorsoljuk ki - a költségeket és a szervezést az ABOUT YOU fedezi:

5.1. AY Football Moment (Sorsolás 2024.05.28-án 18:00 órakor)
- 2 jegy az UEFA EURO 2024 berlini döntőjére (az Adidas szponzorálásával)
- Utazási költségek és szállás Berlinben: Utazás Berlinbe és vissza, beleértve 2 éjszakát reggelivel a Max Brown Hotel Kudamm-ban.

5.2. AY Friends Moment (Sorsolás 2024.08.06-án 18:00 órakor)
- Utazás 10 fő részére
- 7 éjszakás tartózkodás medencés villában, az utazás időpontja és helyszíne a nyertessel egyeztetve (Európa)
- All inclusive: utazási költségek (repülőjegy (economy) és reptéri szállítás és/vagy vonat, 2. osztály), étkezés és italok, DJ party egy éjszakára.

5.3. AY Fashion Moment (Sorsolás 2024.08.09-én 18:00 órakor)
- 1 éves 10.000 euró (szavakkal: tízezer euró) összegű vásárlási átalány vagy az adott nemzeti valutában a juttatás igénybevételének napján érvényes napi árfolyam alapján számított megfelelő érték. (~3.950.900 Ft)
- A vásárlási átalány a nyereményről szóló értesítés kézhezvételétől számított 1 évig érvényes a következő ABOUT YOU áruházakban történő megrendelésekre: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország vagy Lengyelország területén található webshopok vagy alkalmazások.

5.4. AY Family Moment (Sorsolás 2024.08.09-én 18:00 órakor)
- Kétnapos VIP-belépő a párizsi Disneylandbe két felnőtt és legfeljebb négy gyermek részére
- Négynapos utazás három éjszakával a Disney Hotelek egyikében félpanziós ellátással
- Utazási költségek (repülőjegy (economy) és repülőtéri szállítás és/vagy vonat, 2. osztály), valamint a Disneylandbe és az érkezés helyére történő transzfert is beleértve.

A nyertes(ek)et e-mailben értesítjük az ügyfélfiókban és/vagy a regisztráció során megadott e-mail címen. Ha a nyertes a nyereményét a nyereményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem veszi át, a nyereményre való igénye elveszik. Ez akkor is érvényes, ha a nyeremény egy meghatározott időponthoz van kötve, és a nyertes a nyertesnek felróható okokból nem érhető el az adott napon. Ebben az esetben nem áll fenn a nyeremény/kompenzáció pótlására való jogosultság.

6. A nyeremény átadása

A nyeremény átadása a nyertes nevére történő feladással és/vagy foglalással történik. A nyeremény átadásához/átvételéhez a nyertesnek további információkat kell megadnia, pl. az utazások lefoglalásához. A nyertes felelős azért, hogy a nyertes személyére vonatkozó valamennyi szükséges dokumentum és követelmény (pl. érvényes személyazonosító okmányok) rendelkezésre álljon. A megadott adatokat kizárólag a nyeremény átadására és igénybevételére használjuk fel, és ezt követően semmilyen más versenycélra nem használjuk fel. Ez nem érinti a szervezőt és/vagy a nyeremény lebonyolításával megbízott harmadik személyeket a vonatkozó kereskedelmi és/vagy adózási szabályok alapján terhelő megőrzési kötelezettségeket. A nyeremények igénybevételével további költségek merülhetnek fel. A nyeremény beváltásával/felhasználásával kapcsolatban felmerülő, a jelen részvételi feltételekben nem említett költségeket a nyeremény nem fedezi. Az adózási kérdésekért csak és kizárólag a nyertes felelős.. A versenyben való részvétellel a résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy nyeremény esetén az adott rendezvények előtt és/vagy alatt felvételek (fotó/videó) készüljenek, és ezeket a szervező felhasználja, pl. digitális és hagyományos médiában (pl. honlapok, helyszíni banner kampányok, hírlevelek, közösségi média, különösen Facebook, YouTube, Instagram, blogok stb.) belső és külső vállalati kommunikáció és kereskedelmi célokra. A részleteket a nyertes és a szervező közötti külön megállapodásban szabályozzák, amely tartalmazza a szükséges jogátruházást.

7. Készpénzben történő kifizetés/csere/átruházás

A nyeremény cseréje és/vagy átruházása, illetve készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A verseny befejezése

A Szervezőnek jogában áll a verseny időtartamát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni, illetve a versenyt előzetes értesítés nélkül megszüntetni, pl. ha a Szervező rendszereinek működését technikai vagy egyéb, a Szervezőtől független okokból korlátozzák, vagy ha felmerül a gyanú, hogy egy résztvevő megpróbálja befolyásolni a verseny eredményét.

9. Kizárás a részvételből

Az automatizált folyamatok vagy egyéb manipulációk, illetve ilyen kísérletek (akár harmadik fél által) útján történő részvétel nem megengedett, ahogyan a részvételi feltételek megsértése vagy az erre irányuló kísérlet sem. A fent említett esetekben, vagy például ezek gyanúja esetén a szervezőnek jogában áll a résztvevőket kizárni a versenyből, és utólag visszautasítani vagy visszavonni a nyereményt.

10. Felelősség

A szervező nem vállal felelősséget a résztvevőknek a részvételükből eredő közvetlen, közvetett, különleges veszteségeiért és/vagy káraiért, amelyek a kommunikációs vagy elektromos vezetékek meghibásodásával, a mobilszolgáltatók hibáival, a káros szoftverek hatásaival, harmadik felek jogosulatlan hozzáférésre és/vagy a szervező szoftverének és/vagy hardverének letiltására irányuló tisztességtelen cselekedeteivel, valamint vis maior körülményekkel kapcsolatosak. Ilyen esetekben a szervező nem köteles megtéríteni a résztvevőknél felmerült veszteségeket. A szervező felel a résztvevővel szemben az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő, vétkesen okozott károkért, a szervező, a szervező törvényes képviselői vagy megbízottjai által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért, valamint a résztvevőnek adott szavatosság megszegéséből eredő károkért a törvényi rendelkezések szerint korlátlanul.

Minden egyéb tekintetben a szervező csak azon kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért felel, amelyek teljesítése a kampány megfelelő lebonyolításának előfeltétele, és amelyek teljesítésére a résztvevő rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek), és ez a szerződésben jellemző, előrelátható kárra korlátozódik. A fent említett felelősségkorlátozás értelemszerűen vonatkozik a szervező törvényes képviselőinek és teljesítési segítőinek személyes felelősségére is.

11. Adatvédelem

A szervező a résztvevők közölt adatait a német és az európai adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően használja fel.

Az Ön jogai A nekünk adott hozzájárulás visszavonásához való jogon kívül a következő további jogok is megilletik Önt, amennyiben a vonatkozó jogi követelmények teljesülnek: az általunk tárolt személyes adatairól való tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk); a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a helyes adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk); az Ön általunk tárolt adatainak törléséhez való jog (GDPR 17. cikk), amennyiben nem kell betartani a jogi vagy szerződéses megőrzési határidőket vagy egyéb jogi kötelezettségeket vagy további tároláshoz való jogokat; az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk), amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de Ön elutasítja annak törlését; az adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke alapján; az adatok hordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint, azaz az általunk tárolt kiválasztott adatok közös, géppel olvasható formátumban történő továbbításához való jog, vagy egy másik felelős félhez való továbbítás kérése. a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Főszabály szerint a szokásos lakóhelye vagy munkahelye szerinti felügyeleti hatósághoz vagy a vállalatunk székhelyéhez fordulhat.

Az adatok felhasználásáról és az Ön jogairól további információkat az adatvédelmi szabályzatunkban talál a https://www.aboutyou.hu/adatvedelem oldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adatainak letiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a továbbiakban nem tud részt venni a kampányban.

12. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával kizárólag a német jog alkalmazandó. A fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező rendelkezései érintetlenül maradnak. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy ellentétesek a jogszabályi rendelkezésekkel, ez nem érinti a többi rendelkezést. Ebben az esetben a jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. Ugyanez vonatkozik a szerződési hiányosságok bezárására is. A jogorvoslat kizárt.

Kiadás dátuma: 2024.április

Az “ABOUT YOU 10 FREE” versenyben való részvételi feltételek

1. Szervező

Az "ABOUT YOU 10 FREE" verseny szervezője az ABOUT YOU SE & Co. KG, amelyet az ABOUT YOU Verwaltungs SE képvisel, amelyet Tarek Müller, Hannes Wiese és Sebastian Betz, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Németország (a továbbiakban: "ABOUT YOU" és/vagy "szervező" és/vagy "mi") képvisel.

2. Részvétel

Részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki Németországban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon vagy Lengyelországban lakik. Ez alól kivételt képeznek az ABOUT YOU alkalmazottai, annak együttműködő partnerei és a verseny lebonyolításában részt vevő harmadik fél cégek alkalmazottai, valamint az ő családtagjaik és háztartásuk tagjai. A versenyben való részvétel feltétele az ABOUT YOU-nál a kampányidőszakban leadott érvényes megrendelés.

3. Az egész ennyire egyszerű!

A részvétel érdekében az alábbiakat kell tenned:

A promóciós időszakban (2024.03.18-tól 2024.03.24-ig) a Németországban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon vagy Lengyelországban található webshopjainkon vagy alkalmazásainkon keresztül leadott minden egyes megrendeléssel automatikusan részt vesz a versenyben. A visszaküldött termékek értékét nem vesszük figyelembe a nyerési esély meghatározásakor.

A részvétel 2024.03.18. 09:00 órától 2024.03.24. 23:59 óráig lehetséges.

4. Részvételi határidő, a lehetséges részvételek száma

A verseny 2024.03.18. 09:00 órától 2024.03.24. 23:59 óráig tart. Az elkésett nevezéseket - függetlenül az okoktól - nem vesszük figyelembe. A részvétel a promóciós időszak alatt leadott minden egyes megrendelésre érvényes.

5. Nyeremények, sorsolás (sorsolásos döntés) és értesítés

A következő nyereményt sorsoljuk ki az összes jogosult megrendelés között (2. és 3. pont) 2024.07.05-én 18:00-kor (CET):

Minden 10. rendelés értéke. A nyertesek a megrendelésük tényleges, a megrendeléskor kifizetett vételárát kapják meg pénzjutalomként. A promóciós időszak alatt leadott, de teljes egészében visszaküldött megrendelések nem számítanak jogosult megrendelésnek. A részben visszaküldött megrendelések jogosult megrendeléseknek minősülnek; a visszaküldött termékek értéke nyeremény esetén levonásra kerül a megrendelés értékéből.

A nyerteseket 2024. július közepén e-mailben értesítjük az ügyfélfiókban tárolt e-mail címen keresztül. Ha a nyertes a nyereményét a nyereményéről szóló értesítés kézbesítésétől számított 10 napon belül nem igényli, a nyereményre való jogosultsága elvész.

6. A vételár visszatérítése (A nyeremény átadása)

A nyereményt banki átutalással történik a nyertes által megadott számlára. Az átutalás a megrendelés pénznemében történik. Az átutaláshoz a nyertesnek meg kell adnia a teljes nevét és banki adatait. Ellenkező esetben a nyeremény átadása nem lehetséges. A megadott adatokat kizárólag a nyeremény átadásához használjuk fel, és ezt követően semmilyen más versenycélra nem használjuk fel. Ez nem érinti a szervező azon kötelezettségét, hogy az adatokat a vonatkozó kereskedelmi és/vagy adózási előírásoknak megfelelően megőrizze. A nyeremény beváltásával/felhasználásával kapcsolatban felmerülő költségeket a nyeremény nem fedezi. Az adózási kérdésekért kizárólag és egyedül a nyertes felelős.

7. Készpénzben történő kifizetés/csere/átruházás

A nyeremény cseréje és/vagy átruházása, illetve készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A verseny befejezése

A szervezőnek jogában áll a versenyidőszakot bármikor megváltoztatni vagy a versenyt előzetes értesítés nélkül megszüntetni, pl. ha a szervező rendszereinek működését a szervezőtől független technikai vagy egyéb okokból korlátozni kell, vagy ha felmerül a gyanú, hogy valamely résztvevő megpróbálja befolyásolni a verseny eredményét.

9. Kizárás a részvételből

Az automatizált folyamatok vagy egyéb manipulációk, illetve ilyen kísérletek (akár harmadik fél által) útján történő részvétel nem megengedett, ahogyan a részvételi feltételek megsértése vagy az erre irányuló kísérlet sem. A fent említett esetekben, vagy például ezek gyanúja esetén a szervezőnek jogában áll a résztvevőket kizárni a versenyből, és utólag visszautasítani vagy visszavonni a nyereményt.

10. Felelősség

A szervező nem vállal felelősséget a résztvevőknek a részvételükből eredő közvetlen, közvetett, különleges veszteségeiért és/vagy káraiért, amelyek a kommunikációs vagy elektromos vezetékek meghibásodásával, a mobilszolgáltatók hibáival, a káros szoftverek hatásaival, harmadik felek jogosulatlan hozzáférésre és/vagy a szervező szoftverének és/vagy hardverének letiltására irányuló tisztességtelen cselekedeteivel, valamint vis maior körülményekkel kapcsolatosak. Ilyen esetekben a szervező nem köteles megtéríteni a résztvevőknél felmerült veszteségeket. A szervező felel a résztvevővel szemben az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő, vétkesen okozott károkért, a szervező, a szervező törvényes képviselői vagy megbízottjai által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért, valamint a résztvevőnek adott szavatosság megszegéséből eredő károkért a törvényi rendelkezések szerint korlátlanul.

Minden egyéb tekintetben a szervező csak azon kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért felel, amelyek teljesítése a kampány megfelelő lebonyolításának előfeltétele, és amelyek teljesítésére a résztvevő rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek), és ez a szerződésben jellemző, előrelátható kárra korlátozódik. A fent említett felelősségkorlátozás értelemszerűen vonatkozik a szervező törvényes képviselőinek és teljesítési segítőinek személyes felelősségére is.

11. Adatvédelem

A szervező a résztvevők közölt adatait a német és az európai adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően használja fel.

Az Ön jogai A nekünk adott hozzájárulás visszavonásához való jogon kívül a következő további jogok is megilletik Önt, amennyiben a vonatkozó jogi követelmények teljesülnek: az általunk tárolt személyes adatairól való tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk); a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a helyes adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk); az Ön általunk tárolt adatainak törléséhez való jog (GDPR 17. cikk), amennyiben nem kell betartani a jogi vagy szerződéses megőrzési határidőket vagy egyéb jogi kötelezettségeket vagy további tároláshoz való jogokat; az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk), amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de Ön elutasítja annak törlését; az adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke alapján; az adatok hordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint, azaz az általunk tárolt kiválasztott adatok közös, géppel olvasható formátumban történő továbbításához való jog, vagy egy másik felelős félhez való továbbítás kérése. a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Főszabály szerint a szokásos lakóhelye vagy munkahelye szerinti felügyeleti hatósághoz vagy a vállalatunk székhelyéhez fordulhat.

Az adatok felhasználásáról és az Ön jogairól további információkat az adatvédelmi szabályzatunkban talál a https://www.aboutyou.hu/adatvedelem oldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adatainak letiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a továbbiakban nem tud részt venni a kampányban.

12. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával kizárólag a német jog alkalmazandó. A fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező rendelkezései érintetlenül maradnak. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy ellentétesek a jogszabályi rendelkezésekkel, ez nem érinti a többi rendelkezést. Ebben az esetben a jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. Ugyanez vonatkozik a szerződési hiányosságok bezárására is. A jogorvoslat kizárt.

Kiadás dátuma: 2024.március

Személyes kedvezmények az "Ajánlataid" szekcióban

Az "Ajánlataid" szekcióból származó személyes kedvezmény egyszer érvényes a kedvezményre feltüntetett lejárati dátum napjának végéig, és automatikusan levonásra kerül a teljes rendelési összegből, ha aktiválva van. A pénztárnál nincs szükség kuponkódra. A kedvezmény nem átruházható, és csak az ABOUT YOU oldalon leadott rendeléssel együtt váltható be.

Rendelésenként csak egy kedvezmény váltható be az "Ajánlataid" szekcióból. Az "Ajánlataid" kedvezmény nem kombinálható más akciókkal, EXTRA kedvezményekkel és kuponokkal. Teljes visszaküldés esetén a kedvezmény értéke érvényét veszti. Részleges visszaküldés esetén a kedvezmény értéke a fennmaradó jogosult termékekre vonatkozik. A kedvezmény kifizetése, utólagos levonása vagy visszatérítése nem lehetséges.

A kedvezményt egy ügyfélszámlához társítjuk, és azt az "Ajánlataid" szekcióban kell aktiválni. Ha aktiválva van, a kedvezmény automatikusan érvényesül a jogosult termékekre. A kedvezmény csak a kiválasztott termékekre érvényes, ezeket a kedvezmény aktiválása után "EXTRA" kedvezmény jelzéssel jelöljük. Az "Ajánlataid" kedvezményt a kosárig lehet deaktiválni, ha az aktuális rendelésnél nem kívánják beváltani.

Kuponok kuponkóddal

A kuponok felhasználásához a minimális rendelési érték 18.000 Ft, kivéve, ha az adott promóciós vagy reklámanyagban ettől eltérő minimális rendelési érték van feltüntetve. A kupon nem átruházható, és csak az ABOUT YOU oldalon történő megrendelésekhez használható. Egyszer érvényes a feltüntetett lejárati időig, és automatikusan felhasználásra kerül, ha a kupon kódja meg van adva és aktiválva van a megrendelés leadásakor.

Visszaküldés esetén a kupon lejár, mert egyszer már felhasználásra került a vásárláshoz. A kupon értéke alá eső termékek beváltására nincs lehetőség. Nem kombinálható más kuponnal és egyéb kedvezményes ajánlatokkal. Rendelésenként csak egy utalványt lehet beváltani. Készpénzben történő kifizetés nem lehetséges.

A kupon nem használható fel a "Népszerű sportcipők" kategória termékeire és az alábbi márkákra: Arnette, Burberry, Coach, Emporio Armani, Garmin, Mammut, Mango, Mango Kids, Mango Man, Marella, Max Mara, Max Mara Leisure, Oakley, Obey, Persona by Marina Rinaldi, Ralph Lauren, Ray-Ban, Tory Burch, Versace, violeta by Mango, Vogue Eyewear, Weekend Max Mara, Bershka, Pull&Bear, On. A kuponok nem kombinálhatók más kedvezményekkel, promóciókkal vagy kedvezményes kuponokkal és nem vonhatóak össze EXTRA kedvezményekkel. A kupon elvesztése vagy ellopása esetén az ABOUT YOU-nak nem áll módjában visszatérítést vagy új kupont adni.

Kuponok harmadik fél weboldaláról

A harmadik féltől származó kuponkódok esetében minimum rendelési értéket határoztunk meg, amely 35.000 Ft. A kupon nem átruházható és csak az ABOUT YOU-ról való rendelés esetén váltható be. A kupon csak egyszer használható fel az érvényességi idő végéig. A kupon értéke a megrendeléskor való megadás esetén automatikusan levonásra kerül a végösszegből.

Amennyiben a teljes rendelés visszaküldésre kerül, a kupon elévül. Amennyiben a megrendelés csak egy része kerül visszaküldésre, a kuponnal járó kedvezmény csak akkor kerül levonásra, ha a nem visszaküldött termékek összértéke eléri a minimum rendelési értéket. Ha ez nem teljesül, a kupon elévül és nem érvényesíthető. Azon termékek árának a visszatérítése, amelyek a kupon értéke alá esnek, nem lehetséges. Egy kupont csak egyszer, egy megrendelés során lehet felhasználni. Készpénzzel való fizetés nem lehetséges.

A kupon nem használható fel a "Népszerű sportcipők" kategória termékeire és az alábbi márkákra: Arnette, Burberry, Coach, Emporio Armani, Garmin, Mammut, Mango, Mango Kids, Mango Man, Marella, Max Mara, Max Mara Leisure, Oakley, Obey, Persona by Marina Rinaldi, Ralph Lauren, Ray-Ban, Tory Burch, Versace, violeta by Mango, Vogue Eyewear, Weekend Max Mara, Bershka, Pull&Bear, On. A kupon más promóciókkal és EXTRA kedvezményekkel nem vonható össze. A kupon elvesztése, vagy ellopása esetén az ABOUT YOU SE & Co. KG az értékét nem téríti meg. A kupon részleges vagy teljes cseréjére vonatkozó követelések nem érvényesek.

Külön kuponfeltételek a Net Promoter Score-hoz

50%-os vásárlási utalványokat sorsolunk ki a Net Promoter Score felmérés összes résztvevője között, akik hozzájárulnak a rendelési szám használatához (lásd a részvételi feltételeket). A megrendelés maximális értéke 150 000 Ft az utalvány használata előtt, vagy 75 000 Ft az utalvány használata után. Az utalvány nem átruházható, és csak az ABOUT YOU oldalán történő rendeléssel váltható be. A vásárlási utalvány az e-mailben történő kézhezvételtől számított 4 hétig érvényes, és automatikusan levonásra kerül a számláról, ha az utalványkód a megrendeléskor meg van adva. Visszaküldés esetén az utalvány értéke lejár. Megrendelésenként csak egy utalvány váltható be. Készpénzes fizetés nem lehetséges.

A kupon nem használható fel a "Népszerű sportcipők" kategória termékeire és az alábbi márkákra: Arnette, Burberry, Coach, Emporio Armani, Garmin, Mammut, Mango, Mango Kids, Mango Man, Marella, Max Mara, Max Mara Leisure, Oakley, Obey, Persona by Marina Rinaldi, Ralph Lauren, Ray-Ban, Tory Burch, Versace, violeta by Mango, Vogue Eyewear, Weekend Max Mara, Bershka, Pull&Bear, On. Az utalvány nem vonatkozik más kedvezményekre és utalványokra és nem vonhatóak össze EXTRA kedvezményekkel. Ha az utalvány elveszik vagy ellopják, akkor azt az ABOUT YOU nem téríti meg. Követelés nem lehetséges a kupon részleges vagy teljes cseréjére.

Kuponok kuponkóddal a Live Shopping esetében

A kuponok felhasználásához a minimális rendelési érték 18.000 Ft. A kupon nem átruházható, és csak az ABOUT YOU oldalon történő megrendelésekhez használható. Egyszer érvényes a feltüntetett lejárati időig, és automatikusan felhasználásra kerül, ha a kupon kódja meg van adva és aktiválva van a megrendelés leadásakor.

Visszaküldés esetén a kupon lejár, mert egyszer már felhasználásra került a vásárláshoz. A kupon értéke alá eső termékek beváltására nincs lehetőség. Nem kombinálható más kuponnal és egyéb kedvezményes ajánlatokkal. Rendelésenként csak egy utalványt lehet beváltani. Készpénzben történő kifizetés nem lehetséges.

A kupon nem használható fel a "Népszerű sportcipők" kategória termékeire. A kupon más promóciókkal és EXTRA kedvezményekkel nem vonható össze. A kupon elvesztése, vagy ellopása esetén az ABOUT YOU SE & Co. KG az értékét nem téríti meg. A kupon részleges vagy teljes cseréjére vonatkozó követelések nem érvényesek.

Különleges kuponfeltételek a Klarna kampányhoz

A LOVE-15 kód használatával a pénztárnál egy 15% értékű kupont aktiválsz, amely csak a Klarna "Fizetés 30 napon belül" vagy a "Klarna Fizetés 3 részletben" fizetési móddal érvényes. A rendelés minimális értéke 22500 Ft. A kupon nem átruházható, csak az ABOUT YOU-n leadott rendeléssel együtt váltható be. A kupon egyszer érvényes 2024.02.14-ig, és automatikusan levonásra kerül, ha a kuponkód a rendeléskor meg van adva, és a "Fizetés 30 napon belül" vagy a "Klarna Fizetés 3 részletben" fizetési módot választod.

Teljes visszaküldés esetén a kupon értéke érvényét veszti. Részleges visszaküldés esetén a kupon értéke csak akkor kerül jóváírásra, ha a megtartott termékek értéke eléri a minimális rendelési értéket. Ellenkező esetben a kuponkód nem írható jóvá. A kupont nem lehet beváltani olyan termékekre, amelyek értéke kisebb, mint a kupon értéke. Rendelésenként legfeljebb egy kupont válthatsz be. Készpénzzel való fizetés nem lehetséges.

A kuponkód más kedvezményekkel, kuponokkal együtt nem érvényes, és EXTRA kedvezményekkel nem vonható össze, valamint nem érvényes az Otto Group alkalmazottaira.

A kupon nem érvényes kozmetikumokra és ápolószerekre, valamint a következő márkákra: Versace, Burberry, Oakley, Ray-Ban, Vogue Eyewear, Mammut, Garmin, Arnette, Emporio Armani, Tory Burch, Coach, Ralph Lauren, Obey, Marella, Persona by Marina Rinaldi, Mango, Mango Kids, violeta by Mango, Weekend Max Mara, Max Mara Leisure, Max Mara, Max Mara, Bershka, Pull&Bear.

A kupon elvesztése vagy ellopása esetén az ABOUT YOU nem téríti vissza az összeget. A kupon részleges vagy teljes cseréjére vonatkozó követelések nem érvényesek.

>